Položka byla vložena do košíku.

   

Autožárovky 6V    
Autožárovky 12V    
Autožárovky 24V    
Výbojky do automobilů
Konektory - dutinky a kolíky    
Pojistky    
Vidlice, zásuvky a držáky poj, a relé    
Kabelová oka a svorkovnice    
Kabelové a zemnící pásky MTA, samolepící příchytky    
Vodiče CYA a CYH - dvoulinka    
Ostatní MTA    
Sady konekt. vidlic a zásuvek
Hadičky smršťovací
Hadice novoplast + spojky
Patice autožárovek
Servisní krabičky 12V, 24V a 6V
Izolační pásky, vidlice a zás. 7pól
Svítílny
Adaptéry
Spínače
Propojky MTA

  Hlavní nabídka zboží

  Hlavní nabídka zboží

Obchodní podmínky pro nespotřebitelské subjekty

Tyto obchodní podmínky upravují obsah smlouvy o koupi zboží uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.sonn.cz mezi obchodní společnosti SONN s.r.o. a osobami, které nejsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, jako kupujícími

I. Provozovatel internetového obchodu a prodávající ze smlouvy o koupi

Obchodní společnost
SONN s.r.o.
Libčany čp. 231, 503 22

zapsaná v obch. Rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd.C, 16401, den zápisu 21. srpna 2000, tel: 495 436 435, e-mail: info@sonn.cz

II. Všeobecná ustanovení o sjednání smlouvy o koupi

Prostřednictvím interaktivního postupu nákupu v internetovém obchodu vytvoří kupující objednávku zboží za cenu uvedenou u příslušných položek zboží. V průběhu tvorby objednávky má kupující možnost vizuální kontroly své objednávky včetně oprav chyb vzniklých při zadávání dat. Hotovou objednávku kupující odešle prodávajícímu. Odesláním vytvoří kupující závaznou objednávku, jejíž součástí je i akceptace těchto obchodních podmínek. Přijetím objednávky prodávajícím vznikne smlouva o koupi zboží, jejíž součástí jsou tyto podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a kterými se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o koupi vyjma ustanovení vztahujících se ke spotřebiteli jako jedné smluvní straně.
Nabídka a cena zboží je v platnosti vždy po dobu, kdy je předmětné zboží nabízeno.

III. Informace o obsahu smlouvy o koupi zboží

Sjednávají se tyto náležitosti smlouvy

a) předmětem koupě je zboží, jehož název a hlavní charakteristiky jsou uvedeny vždy u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.sonn.cz

b) cena zboží se sjednává v částce uvedené vždy v okamžiku odeslání objednávky u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.sonn.cz. K této ceně bude při vyúčtování nákupu připočtena DPH podle platných předpisů. Ceny zboží ve své nabídce může prodávající kdykoli změnit. Dojde-li ke změně ceny zboží po odeslání objednávky kupujícím, nemá taková změna na sjednání výše ceny dle dříve odeslané objednávky žádný vliv

c) náklady na dodání
Kupující při podání objednávky zvolí způsob dodání, přičemž může zvolit zaslání spedicí PPL. PPL budou kupujícímu k ceně zboží s DPH připočteny dodací náklady:
- za vnitrostátní balík do 30 kg částka 83,-Kč bez DPH,
- v případě dobírky doběrečné 30,-Kč bez DPH(pro zákazníky v ČR).

Při objednávkách zboží v hodnotě nad 1000 Kč včetně DPH ,hradí přepravné prodávající.

d) způsob placení
Kupující zvolí způsob zaplacení zboží z následujících možností
- na dobírku v případě zaslání zboží
- on line platba platební kartou v případě zaslání zboží

e) náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí vždy ten z účastníků, který je podle svých smluvních vztahů s poskytovateli k jejich hrazení povinen.

IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu, případně odkud je odešle prostřednictvím přepravní firmy.

V. Postup vzniku smlouvy o koupi

Podmínkou pro vznik smlouvy o koupi je přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dodacích nákladů, a touto akceptací ceníku se výše kupní ceny v případě vzniku smlouvy považuje za sjednanou. Přijetím objednávky kupujícího prodávajícím vzniká smlouva, kterou prodávající prodává kupujícímu objednané zboží a zavazuje se, že zboží kupujícímu odevzdá a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo za podmínek této smlouvy a za sjednanou kupní cenu a kupující zboží za sjednanou kupní cenu kupuje a zavazuje se, že je za podmínek této smlouvy převezme a kupní cenu zaplatí.
Prodávající může podle obsahu objednávky žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky prostřednictvím přímého dotazu na emailovou adresu kupujícího nebo jinou formou umožňující zachytit obsah sdělení kupujícího. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede ve lhůtě 7 dnů nebo ji provést odmítne, prodávající objednávku kupujícího nepřijme.

VI. Dodací lhůta

U zboží, které je skladem, vyřídí prodávající objednávku přijatou do 15 hod., tedy odešle zboží kupujícímu prostřednictvím PPL. Jinak zajistí prodávající vyřízení objednávky nejbližší pracovní den.
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, vyrozumí prodávající kupujícího o této skutečnosti a zboží dodá neprodleně po jeho obdržení. Nebude-li možno odeslat objednané zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího o této skutečnosti a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původně objednaným. Zároveň požádá kupujícího o souhlas s navrženým postupem. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu ve lhůtě 4 dnů, že s náhradním řešením souhlasí nebo je odmítne, platí, že objednávka kupujícího, resp. smlouva o koupi mezi účastníky se od počátku ruší.

VII. Záruka, práva z vadného plnění

§ 2091 odst. 1 Občanského zákoníku. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v daňovém dokladu a skutečně přijatým zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, reklamovat zjištěné vady a nedostatky na shora uvedenou adresu provozovny. Pokud tak neučiní, může prodávající pozdější uplatnění nároků vadného plnění považovat bez dalšího za neoprávněné.
Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, přepětím, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, vady v důsledku nevhodného výběru typu zboží, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, vady způsobené nedodrženým doporučených postupů a na vady způsobené neodborným zásahem do zboží.
Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 3 dnů, informovat prodávajícího o případně zjištěném vadném plnění. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada, na níž se podle výše uvedeného vztahuje záruka na jakost, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Nebylo-li právo ze záruky nebo jiného vadného plnění (reklamace) uplatněno včas, prodávající nárok odmítne. Náklady na doručení zboží k reklamaci vady hradí kupující. nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní služby, zašle je na své náklady zpět. V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a vystavit za tímto účelem příslušný účetní doklad, který se kupující zavazuje uhradit.

Kupující je k přijetí reklamace povinen prokázat práva ze smlouvy o koupi a doložit další skutečnosti v následujícím rozsahu:

  • co nejvýstižněji popsat vadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje,
  • doručit zboží ve stavu odpovídajícím okamžiku, kdy nastal důvod reklamace na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího.
  • prokázat vznik smlouvy o koupi zboží mezi účastníky doložením faktury nebo dokladu o doručení zboží (popř. dodací list),
  • reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství apod.

Další postup účastníků v případě reklamace se řídí příslušnými ust. § 2099 až 2117 Občanského zákoníku.

VIII. Ostatní ujednání

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, a jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi. Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást smlouvy o koupi uzavřené prostřednictvím internetu mezi ním a obchodní společností SONN s.r.o.

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. Každý zákazník je oprávněn, nikoliv však povinen, bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží v textové formě, například dopisem, nebo e-mailem. Odstoupení od smlouvy je třeba zaslat na adresu: SONN s.r.o. Libčany čp. 231,PSČ 50322 nebo e-mailem na info@sonn.cz V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit nepoškozené zboží.

Ochrana osobních údajů
S každou objednávkou našeho zboží nebo našeho katalogu nám dáváte dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na níže uvedené účely a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely obchodní činnosti .Dle zákona č. 480/2004 Sb. Vaše osobní údaje zůstávají v našem informačním systému uloženy po neomezenou dobu a naše společnost je bude používat na marketingové a reklamní účely, především na účely sestavování nabídky zboží a služeb. Vaše osobní údaje poskytujeme na účely přímého marketingu naším spřízněným podnikům. Souhlas s používáním Vašich údajů na výše uvedený účel můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle § 11,21 zákona č. 101/2000Sb.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

| Stáhnout v PDF |

Tato stránka používá soubory cookies pro účely správné funkce webu, webové analytiky a marketingu. Více info

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si Váš pobyt zde užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo naopak nechcete poskytnout, přičemž své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit v zápatí stránky Nastavení souborů cookie.

CONSENT_COOKIE: CONSENT_COOKIE_ID_USER: